Ponudba

Pomoč pri različnih oblikah učnih težav

Usmerjeno delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami

Pomoč pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in inštrukcije

Sprotno spremljanje otrokovega dela in napredka

Razvijanje talentov nadarjenih otrok


Pomoč pri različnih oblikah učnih težav

Učne težave močno vplivajo na otrokovo počutje v šoli, šolsko uspešnost, odnose z vrstniki in samopodobo. Kažejo se lahko pri enem ali več šolskih predmetih. Otrok ima negativne ali komaj zadostne ocene pri predmetu/ih in le s težavo dosega minimalne standarde znanja.

Glede na vzrok in obliko učnih težav se odločim za ustrezen pristop in način dela, ki je otroku individualno prilagojen ter sledi sodobnim načelom dobre poučevalne prakse. Cilj ni le dobiti pozitivno oceno pri določenem predmetu, ampak naučiti otroka učnih strategij, ki mu bodo dolgoročno pomagale pri premagovanju težav.


Usmerjeno delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so raznolika skupina otrok, ki pri šolskem delu potrebuje posebne prilagoditve, način poučevanja, spremljanje in podporo. Pomoč, ki jo drugačni otroci dobijo v šoli, pogosto ne zadostuje za celovito premagovanje njihovih primanjkljajev. Zato je pomembno, da otroku/mladostniku nudimo optimalne prilagoditve in podporo tudi v domačem okolju. Ne osredotočamo se le na njegove težave, temveč krepimo tudi njegova močna področja.

V svoji pedagoški praksi sem doslej nudila pomoč otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z disleksijo, diskalkulijo, dispraksijo, motnjami pozornosti s hiperaktivnostjo, dolgotrajno bolnim otrokom, otrokom s čustveno-vedenjskimi motnjami, specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami avtističnega spektra. Z individualnimi prilagoditvami in ustreznim načinom dela se usmerim v to, da otrok kljub zmanjšanim zmožnostim na določenem področju, v največji meri napreduje in razvija svoje potenciale.


Pomoč pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in inštrukcije

Otroci včasih niso kos sprotnemu izpolnjevanju šolskih obveznosti, kar ustvarja slabo voljo doma in v šoli, znižuje učno motivacijo pri otroku in posledično negativno vpliva na šolsko uspešnost.

Otroku pomagam pri zahtevnejših domačih nalogah, pripravah referatov, esejev, domačega branja, pripravi na govorni nastop, pisanje testa in podobno. To ne pomeni, da naredim nalogo namesto njega, ampak skupaj narediva načrt dela, pri delu ga vodim, usmerjam, pomagam z nasveti in spremljam proces do končnega izdelka. Ob tem razvijam tudi njegove spretnosti samostojnega učenja in dela.


Sprotno spremljanje otrokovega dela in napredka

Vam po dolgotrajnem in napornem delavniku ter ob drugih obveznostih enostavno zmanjkuje časa za sprotno spremljanje otrokovega dela? Morda potrebujete pomoč le pri tem, da otroku enkrat ali dvakrat tedensko pregledam zapiske in domače naloge, imam pregled nad njegovimi aktualnimi šolskimi obveznostmi, ga pripravim na pisanje testa pri določenem predmetu ali skupaj z njim ponovim težjo snov.


Razvijanje talentov nadarjenih otrok

V skladu z otrokovimi področji nadarjenosti in interesi na izviren način skupaj razvijamo njegove potenciale, ustvarjalno in kritično mišljenje ter širimo in poglabljamo njegovo znanje o določeni temi/področju. Pri delu z nadarjenimi uporabljam sodobne tehnike in pristope, ki so izkustveno in doživljajsko zasnovani.